Police House at Stoke Newington

Police House

Ellen, Maria (nee White), Thomas Glass